Köpvillkor

Allmänna villkor för handel på HagnorStore.se

Dessa allmänna leveransvillkor (Leveransvillkoren) tillämpas mellan juridiska personer (Kunden) som anslutit sig via HagnoreStore och det företag som levererar beställda produkter. För att bli kreditkund hos HagnoreStore krävs att du antingen har ett inregistrerat företag eller är myndighet. HagnorStore är en webbshop ägd av Haglöf & Nordkvist AB, org.nr 556699-7663, med huvudsäte i Falun, nedan kallad HagnorStore. Härutöver tillämpas även IT-företagens allmänna leveransvillkor 91 version 2004, vid köp av hårdvaruprodukter från HagnorStore. HagnorStore äger vid var tid göra förändringar i Leveransvillkoren, med giltighet på order från Kund som görs efter publicering av reviderade Leveransvillkor på Webshopen. HagnorStore äger rätt att inhämta kreditupplysning samt utföra kreditbedömning av Kund innan order från Kund bekräftas av HagnorStore. HagnorStore har rätt att vägra leverans oavsett resultat av kreditbedömning, tills leveransbekräftelse skickats.

Produkt- och prisinformation mm

HagnorStore reserverar sig för eventuella faktafel i produktinformation samt eventuella fel i pris- och lageruppgifter från HagnorStore leverantörer i Webshopen. HagnorStore kan ej heller garantera att alla bilder exakt återger produkternas verkliga utseende.

Beställningsprocess och bindande avtal

Kund erhåller kundnummer och log-in uppgifter via mail. Beställning i Webshopen kan göras av kreditgodkänd Kund upp till Kundens erhållna kreditlimit. Det åligger Kunden att väl förvara kundnummer och login uppgifter samt tillse att inga obehöriga kan utnyttja dessa. Kunden ansvarar för att Kunds order sker genom behörig företrädare. Vid order erhålles en beställningsbekräftelse. Denna bekräftelse är inte bindande för HagnorStore. Bekräftelsen av ordern ska endast betraktas som en information om mottagen order och inte som bekräftelse på avtal.

I samband med påbörjande av leverans skickas leveransbekräftelse. Ordern är slutgiltigt godkänd först när Kunden från HagnorStore erhållit sådan skriftlig leveransbekräftelse och med det innehåll som anges däri. För det fall leveransbekräftelsens uppgifter avviker från uppgifterna i Kundens order, åligger det Kunden att snarast och senast fem dagar från mottagande av leveransbekräftelsen reklamera till kundservice för HagnoreStore Webshop. Om så inte sker har avtal ingåtts på de av HagnorStore i leverensbekräftelsen angivna villkoren och priserna. Kunden kan följa status på order i Webshopen.

Pris och betalning

Samtliga priser är angivna i svenska kronor exklusive moms och frakt. På samtliga priser i Webshopen tillkommer moms. HagnorStore förbehåller sig rätt till prisförändring utan föregående avisering fram till dagen för avsändande av leveransbekräftelse. Vi accepterar betalningar med Visa och MasterCard. Av HagnorStore kredit godkända Kunder faktureras med betalningsvillkor 20 dagar från fakturadatum. Faktura skickas vid leverans. Om Kunden inte erlägger betalning i tid har HagnorStore rätt att debitera dröjsmålsränta från förfallodagen med en procentsats som motsvarar vid var tid gällande referensränta med tillägg av tio procentenheter samt rätt till lagstadgad ersättning enligt inkassolagen. HagnorStore har även rätt att innehålla fortsatt prestation eller avvakta med att hantera ny order under tid som betalningsdröjsmål pågår.

Leveranstid och fraktvillkor

Vid beställning av produkter, som finns i lager enligt leveransbekräftelsen, sker normalt leverans senast den andra vardagen från beställningsbekräftelsen. Fraktkostnad tillkommer på varje order.

Äganderättsförbehåll

Beställda produkter förblir HagnorStore egendom tills full betalning har erlagts. Kunden förbinder sig att väl vårda och inte ändra i, sälja, låna ut eller på annat sätt avhända sig produkten utan HagnorStore skriftliga medgivande, förrän äganderätten har övergått till Kunden genom full betalning

Returer/kundservice Kund som önskar göra återköp skall kontakta kundservice för HagnorStore, se telefon eller e-mailadress under Kontakta oss. Uppge order- och fakturanummer för att få ett returnummer. I vissa fall, tex avseende kampanj- eller reavaror, accepterar HagnorStore leverantörer inte återköp och då kan heller inte HagnorStore göra det. Returnummer är giltigt under tio dagar från utfärdandet. Vid återsändande av varan skall returfrakten vara betald av Kunden samt ordersedel och skall giltigt returdokument, med returnummer angivet, medfölja. Återsändande till HagnorStore sker på Kundens risk. Är returfrakten ej betald eller saknas någon handling accepteras ej återköpet utan då återsänds varan till Kunden. Vid accepterat återköp sker återbetalning– om Kunden betalat - eller kreditering med ett avdrag för fraktkostnaden samt maximalt 500 kronor jämte moms per produkt för täckande av HagnorStore hanteringskostnader. Om återköp önskas av produkt som Kunden ännu inte betalat har HagnorStore rätt att fakturera nämnda kostnader.

Av HagnorStore kredit godkända Kunder faktureras med betalningsvillkor 20 dagar från fakturadatum. Faktura skickas vid leverans. Om Kunden inte erlägger betalning i tid har HagnorStore rätt att debitera dröjsmålsränta från förfallodagen med en procentsats som motsvarar vid var tid gällande referensränta med tillägg av Åtta procentenheter samt rätt till lagstadgad ersättning enligt inkassolagen. HagnorStore har även rätt att innehålla fortsatt prestation eller avvakta med att hantera ny order under tid som betalningsdröjsmål pågår. Påminnelseavgift fn 60 kr.

Garanti och felansvar

Respektive tillverkares eller leverantörs garantivillkor gäller. HagnorStore åtar sig inte något ansvar för fel eller brist i levererade produkter. HagnorStore ansvar för fel i produkt är begränsat till vad som anges i dessa Leveransvillkor

Reklamation

Det åligger Kunden att kontrollera att levererade produkter stämmer med ordern och att de inte skadats vid transport. Avvikelse från order skall anmälas snarast, dock senast fem dagar från mottagandet, till HagnorStore enligt nedan. Vid transportskada skall skadan anmälas till transportör i samband med mottagandet och därefter till HagnorStore inom fem dagar från mottagandet. Är en vara felaktig skall Kunden reklamera till HagnorStore omgående, dock senast tio dagar från datum för leverans till Kunden, undantaget kontorsvaror med reklamationstid åtta dagar, samt på nedan angivet sätt returnera varan. Vid retur eller reklamation skall Kunden kontakta kundservice för HagnorStore och uppge order och fakturanummer för att få ett returnummer, se telefon, fax eller e-mailadress under Kontakta Oss. Returnummer är giltigt under tio dagar, inom vilken tid vara skall återsändas. HagnorStore förbehåller sig rätt att utföra produktkontroll av varan samt debitera en administrationsavgift om 500 kr jämte moms om varan ej skulle vara felaktig och reklamationen därför ej accepteras.

Befrielsegrunder och hävning

Om HagnorStore fullgörelse av leverans hindras, försvåras eller väsentligen fördyras av någon omständighet - såsom t ex krig, myndighetsingripande, oroligheter, inskränkningar i energitillförseln, arbetsmarknadsstörningar, förbud, restriktioner, uteblivna import- eller exporttillstånd, olyckshändelser, ogynnsamma transport- eller väderleksförhållanden eller uteblivna leveranser från leverantörer - som HagnorStore inte skäligen kunnat förutse vid tidpunkten för avtalets slutande och vars följder HagnorStore inte heller skäligen kunnat undvika eller övervinna, skall HagnorStore i motsvarande grad utan ansvar befrias från sina förpliktelser att fullgöra detta avtal till dess omständigheten upphört. Inträffar sådan omständighet som nämns i föregående mening, skall HagnorStore utan uppskov skriftligen underrätta den kund som berörs därav. Föreligger befrielsegrund för HagnorStore under tid överstigande en månad, äger såväl Kunden som HagnorStore inhibera ordern och häva avtalet.

Utöver HagnorStore rätt att häva avtalet på grund av Kundens försummelse att ta emot en vara eller att betala för den har HagnorStore, om Kundens fullgörande under tre månader omöjliggörs på grund av sådan omständighet som avses i föregående stycke, rätt att genom skriftligt meddelande till Kunden häva avtalet.

Begränsning av skadeståndsskyldigheten

Skulle skadeståndsansvar eller annan ersättningsskyldighet uppstå för HagnorStore enligt Leveransvillkoren skall, såvida inte HagnorStore varit grovt vårdslös, ansvaret vara begränsat till ett sammanlagt belopp motsvarande vad HagnorStore fakturerat Kunden för berörd order. HagnorStore ansvar omfattar endast direkta förluster. Ansvaret omfattar inte indirekta förluster såsom utebliven vinst, utebliven förväntad besparing, förlust av programvara, lagrad information eller data eller annan liknande skada och/eller inte heller skada på annan egendom orsakad av produktens egenskaper. HagnorStore är inte heller ansvarig för skador som HagnorStore när avtalet ingicks inte rimligen kunde förutse.

HagnorStore uppmanar Kunden att alltid säkerhetskopiera all lagrad data innan installation av ny hårdvara, programvara eller annat datortillbehör sker.

Leveranstider

HagnorStore reserverar sig mot eventuella fel på lagersaldon, vilket kan medföra att leverans sker senare än beräknat. HagnorStore ansvarar inte för den eventuella skada som detta kan orsaka Kunden

Personuppgifter och sekretess

Alla uppgifter behandlas enligt den svenska PUL (personuppgiftslagen) och från och med 2018-05-25 den EU-gemensamma GDPR (General Data Protection Regulation) som ersätter PULGenom att använda våra tjänster samtycker du till att uppgifter samlas in. Dina personuppgifter behandlas strikt konfidentiellt av HagnorStore och lämnas inte ut till tredje part

De uppgifter du lämnar vid registreringen möjliggör för oss att ge dig marknadsföringsinformation, erbjudanden och om så är nödvändigt, en möjlighet till eventuell kreditkontroll. Du har rätt till att få ta del av den personinformation som du lämnat vid registreringen. Den personuppgiftsansvarige på HagnorStore är skyldig att på begäran av den registrerade snarast rätta, spärra eller utplåna personuppgifter som behandlats i strid med PUL (personuppgiftslagen). Genom att beställa varor från Hagnorstore.se godkänner jag (köparen) samtliga ovanstående villkor